This is RESLA TEAM

जागरूक रहें, संगठित रहें, आगे बढ़ें

This is RESLA TEAM

जागरूक रहें, संगठित रहें, आगे बढ़ें

This is RESLA TEAM

जागरूक रहें, संगठित रहें, आगे बढ़ें

This is RESLA TEAM

जागरूक रहें, संगठित रहें, आगे बढ़ें

This is RESLA TEAM

जागरूक रहें, संगठित रहें, आगे बढ़ें

Saturday, 19 April 2014

samanikaran

Tuesday, 8 April 2014

nilamban k virod me resla

Saturday, 22 March 2014

fresh one

Monday, 3 February 2014

extra budget allocation format

Thursday, 9 January 2014

suchnaa

RESLA PRADESH KARYAKARNI
1. MHOHAN SIHAG
Pradesh Adhyaksh
2. Dr. D. D. Gautam
Karyakari Pradesh Adhyaksh
3. Pramod Mishra
Mahamantri
4. Dr. Raju Ram
Shabhaadyksh
5. Mani Ram
Koshaadyksh Nirvachit.

Aaoo Sath Chaley
RESLA MISSON 50 DAYS
1.67/33 KO hasil kerna
2. Saman Vetan Hamara Adhikar
3.D.E.O. Sidi Bharti
4.Tadarth Lects. Ki  DPC v APC ka labh
JAI RESLA